De sju bästa metoderna för ett LTIP (långsiktigt incitamentsprogram)

De sju bästa metoderna för ett LTIP (långsiktigt incitamentsprogram)

Det finns många bra orsaker till att erbjuda anställda ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) men ett av de mest tilltalande för arbetsgivare är att ge anställda ett incitament för att förbli engagerade och fokuserade på lång sikt.

Idag ska vi diskutera hur du kan skapa ett effektivt långsiktigt incitamentsprogram genom att förklara bästa praxis för LTIP.

Varför fungerar inte företagets långsiktiga incitamentsprogram?

Ett LTIP kan sannolikt misslyckas om det inte är utformat till att passa företagets och de anställdas behov.
Vi hör ofta att anställda tycker att målen de har fått är ouppnåeliga eller att de inte helt förstår hur de kan göra en positiv inverkan genom att uppnå dem. Samtidigt kan programmets administratörer lätt bli överväldigade om de har flera program som körs parallellt där vardera har olika rapporteringskrav och sätt att mäta prestationerna på.

Ställ följande frågor om du tror att programmet inte fungerar som förväntat:

 • Är företagets LTIP för komplicerat för de anställda att förstå?
 • Förstår du vad varje LTI-utmärkelse kan hjälpa er att uppnå?
 • Är prestandamåtten för företagets LTIP för komplexa att spåra och övervaka?
 • Anser de anställda att målen är för svåra eller för lätta att uppnå?
 • Har programmet kommunicerats tillräckligt mycket och tydligt för potentiella och nuvarande anställda?

Vare sig företaget börjar med ett nytt program eller ser över ett befintligt program, kan i allmänhet prestandan för långsiktiga incitamentsprogram förbättras prestanda på sju sätt:

Sätt upp realistiska mål

Det är inte praktiskt att sträva efter att nå varje mål samtidigt. Om teammedlemmarna överbelastas kan de bli förvirrade, mindre produktiva och utbrända. I stället bör du känna till era främsta prioriteringar och få anställda anpassade till dessa under ett LTIP.

Under den här processen kan du också identifiera eventuella begränsningar som en snäv budget eller var det kan finnas begränsade interna resurser för att forma ett idealiskt, anpassat program som passar era affärsbehov.

Att ha mål uppställda gör det möjligt att fatta informerade beslut om utformningen av det långsiktiga incitamentsprogrammet och effektivt granska programmets prestanda.

Förstå LTI-utmärkelser

Även om du kan identifiera de viktigaste målen kan programmet fortfarande misslyckas om du inte förstår varje LTI-utmärkelse och hur dessa passar programmet.

Aktieoptioner kan till exempel förbättra aktiepriset medan prestationsaktier kan hjälpa till att nå specifika finansiella mål eller verksamhetsmål. Att ge anställda optioner i hopp om att locka dem att skapa aktieägarvärde kan innebära att du bara uppnår små resultat. I stället kan du fundera på att koppla deras LTI-utmärkelser till förbättrad RIOC (avkastning på investerat kapital), vilket direkt korrelerar till att skapa aktieägarvärde, för en bättre anpassning.

Ta en titt på vår LTIP-guide för mer information om fördelar och nackdelar.

Välj rätt personalgrupp för benchmarking

Syftet med ett LTIP är att få anställda att uppnå de mål du vill uppnå och därför är ett konkurrenskraftigt kompensationserbjudande viktigt. Det du bör försöka göra är att jämföra med de paket som personer med samma position i branschen får och anpassa det till marknaden.

Att ha rätt grupp att jämföra med är viktigt för att utvärdera det långsiktiga incitamentsprogrammets rimlighet och effektivitet. När du väljer en grupp att jämföra med ska du inte bara beakta storlek, bransch och annan grundläggande företagsinformation, utan också utöka kriterierna för att skapa mer precisa och relevanta program. Dessa kriterier inkluderar prestationer, geografi, humankapital och så vidare.

Använd en enkel LTIP-design

Mindre är mer. Det gäller också för utformningen av ett LTIP.

Vi förstår att företaget kan ha mer än ett affärsmål och behöver fler typer av LTI-utmärkelser. Du bör fortfarande vara medveten om eventuella onödiga utmärkelser som inte hjälper till att uppnå målen på ett effektivt sätt.

Enligt rapporten ClearBridge 200 från 2023, var den vanligaste metoden att tilldela nya medlemmar i ledningsgruppen två utmärkelser (begränsade aktier och prestationsaktier är de vanligaste). För många utmärkelser kan orsaka komplex LTIP-administration och göra det svårt för anställda att spåra och hantera.

use-of-equity-vehicles

Dessutom kanske du komplicerar prestationsmätningen för mycket? Har företaget många typer av prestationsmått med flera utbetalningsnivåer för varje? Enligt samma studie använder företag vanligtvis två till tre prestationsmått varav aktiepris/avkastning till aktieägarna och intäkter är populärast.

Hänvisa alltid tillbaka till målen med programmet och få anställda att fokusera på de specifika prestationsmålen.

use-of-equity-vehicles-2

Några situationer kan öka komplexiteten och göra programadministratörer och anställda ännu mer förvirrade. Dessa kan inkludera överlappande prestationsperioder för programmet eller att ändra programmets detaljer ofta.

Så när du har gjort ett utkast eller ändrar programmet ska du se till att det nya programmet är enklare och mer förståeligt.

Koordinera tidigt med interna intressenter

Det är en bra vana att involvera ett större team, som löneavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, skatte- och juridiska avdelningar under utvecklingen av företagets LTIP.
Tidigare kommunikation kan hjälpa till att förfina programförslaget och identifiera hinder som du själv inte kan se.

Incitamentsarrangemang kan till exempel ha stor inverkan på bokföring, regler och rapportering.
Ekonomi- och bokföringsteamet kan hjälpa dig att förstå kraven på skatteredovisning (t.ex. formulär) och bokföringskostnader innan några arrangemang implementeras.

Genom att inkludera personalavdelningen kan prestationerna för företagets LTIP också förbättras.
Personalavdelningen kan integrera planen i rekryterings- och retentionsprogrammen och se till att de anställda får reda på och förstår hur det fungerar och vilka fördelarna är.

Om du får deras stöd i ett tidigt skede av processen kan implementeringen och administreringen av LTIP gå smidigare senare.

Kommunicera regelbundet med anställda

Vissa företag använder enbart årsredovisning och programdokument för att kommunicera LTIP:erna utan interaktioner och diskussioner.

Det är dålig praxis att anta att anställda ska kunna ta reda på allt själva. För det första vet inte alla vad LTIP är. Några av dina anställda kanske inte har registrerat sig för ett sådant incitamentsprogram förut. För det andra kommer de inte att känna sig uppskattade av företaget eller motiverade att nå prestationsmålen.

Börja med att kommunicera programmet tidigt och be om feedback. Om dina anställda inte känner till långsiktiga incitamentsprogram ska du börja med det grundläggande, t.ex. betydelsen av ett LTIP och hur det fungerar. Kom ihåg att du inte får glömma att inkludera följande saker i kommunikationen:

 • Typer av utmärkelser
 • Typer av prestationsmått
 • Hur passar de in med företagets behov?
 • Utbetalningsinformation (tider, tröskelutbetalningar, maximal utbetalning med mera)

Efter den första kommunikationen är det viktigt att regelbundet uppdatera de anställda om vesting, prestationsförlopp, utbetalningsinformation och tider under prestationsperioden så att medarbetarna förblir engagerade och arbetar på att uppnå sina mål.

Digitalisera LTIP-hanteringen

Ett datorprogram kan förenkla LTIP-hanteringen och kommunikationen.

Om du använder kalkylblad till att manuellt hantera ett LTIP är sannolikheten för mänskliga fel större och flera versioner kan cirkulera, vilket leder till hanteringskaos.

Med tusentals datauppsättningar för anställda, flera utmärkelser och olika typer av vesting, skatteregler, förordningar och alla andra rörliga element i ett långsiktig incitamentsprogram, bör du beakta fördelarna med att använda ett program som hjälper till att hålla programuppgifterna korrekta och administrera alla LTI-utmärkelser på ett effektivt sätt.

Det finns också fler fördelar med ett LTIP-program:

 • Automatisering: Till skillnad från manuella kalkylblad kan hanteringsprogram för LTIP automatisera de viktigaste administrativa uppgifterna för att spara tid och arbete. De anställdas aktiviteter uppdateras automatiskt på ett ställe så att de kan spåras och övervakas på ett effektivt sätt, speciellt om företaget har flera program och jurisdiktioner att administrera.
 • Medarbetarengagemang: Anställda kan godkänna, få åtkomst till, visa och hantera sina utmärkelser dygnet runt online med åtkomst till ett dedikerat supportteam. De känner att de har kontroll och samtidigt minskar den administrativa belastningen för er.
 • Omedelbar rapportering: Du kan generera olika typer av BI/ekonomiska rapporter med bara några klick.
 • Förenklad kommunikation: {1}Du kan ladda upp allt kommunikationsmaterial och alla programdokument till plattformen så att allt finns på en plats. Inga fler e-postkedjor.
 • Enhetlig mobil arbetskraft: Med LTIP-program kan du enkelt tilldela LTI:er till distansarbetare och använda plattformen till att administrera flera program från en enda central plats. Det hjälper dig också att följa alla regler och förordningar inom jurisdiktionen.

Kontakta Global Shares för att optimera ert LTIP

Här på Global Shares, ett J.P. Morgan-företag, ägnar vi alla dagar åt att ta fram sätt att hjälpa våra kunder att optimera hanteringsprocesserna för deras LTIP. Det är det som gjort oss till ett prisbelönt, pålitligt kapitalhanteringsföretag i över 15 år.

Kontakta oss för en demonstration och se hur vi kan göra ert företag framgångsrikt.

När du besöker en tredje parts webbplats kan du hamna på en oskyddad webbplats som kan ha en annan integritetspolicy och säkerhetspraxis än J.P. Morgans standarder. J.P. Morgan ansvarar inte för, och kontrollerar inte, godkänner eller garanterar någon aspekt av en länkad tredje parts webbplats.
J.P. Morgan tar inte på sig några direkta eller påföljande förluster från användningen av sådana webbplatser.

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.