Redovisningsförklaring

Global Shares redovisningsförklaring

Introduktion

Global Shares Ireland Limited, ett dotterbolag som helt ägs av Global Shares Public Limited Company, regleras av Irlands centralbank. Alla anställda är bundna av Irlands centralbanks föreskrifter och all tillämplig lagstiftning.

Direktivet om kapitalkrav (“CRD”) innebar skapandet av ett reviderat kapitalregelverk i Europa, som bygger på bestämmelserna i Basel II-avtalet. Basel II-avtalet bygger på tre centrala element eller pelare:

  • Pelare 1 fastställer ett företags minimikapitalkrav i förhållande till kraven gällande marknads-, kredit- och operativ risk;
  • Under pelare 2 bedömer företag och tillsynsmyndigheter om kapitalet är tillräckligt för att täcka de risker som ett företag är exponerade för. Den här processen kallas för ICAAP (intern process för kapitalutvärdering) och är företagets ansvar; och
  • Pelare 3 utvecklar en uppsättning redovisningskrav som måste uppfyllas angående vår kapital- och riskhanteringsprocess.

Frekvens

Upplysningarna kommer att ses över minst en gång per år och, vid behov, oftare.  Upplysningar kommer att publiceras så snart som det är möjligt efter eventuella ändringar.  Företaget kommer inte publicera information som man anser omfattas av äganderätten, är konfidentiell eller inte är relevant.

Plats

Denna information publiceras på Global Share-koncernens webbplats www.globalshares.com.

Omfattning

Global Shares Execution Services Limited (”företaget”) regleras av Irlands centralbank under direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID).

Företaget har ett ramverk för bolagsstyrning och styrelsen sammanträder fyra gånger per år för att diskutera företagets resultat, effektivitet, framtida strategi och policyer.

Företaget har:

  • En transparent, oberoende, aktiv och tydligt definierad styrelse och en ledningsgrupp som gör att verksamheten i Irland kan hanteras självständigt som en del av Global Shares-koncernen;
  • En väldefinierad och öppen organisation som regelbundet kommunicerar med all personal och fortlöpande utvärderar strategier, riktlinjer och rutiner;
  • En välskött verksamhet med en tydligt definierad riskkultur;
  • En verksamhet som har interna kontrollsystem och processer lämpliga för dess omfattning och komplexitet som säkerställer en tydlig ansvarsfördelning;
  • En verksamhet med en hög etisk standard som på lämpligt sätt belönar, befordrar och väljer personal för att säkerställa att rätt person alltid finns på plats:
  • Låg riskaptit och profil och större kapitalreserv än kapitalkravsförordningen (CRR) och beräkningarna enligt pelare 1 beräkning; och
  • Ett robust ramverk för ledningen som är välutvecklat och har en oberoende efterlevnadsresurs.

Riskhantering

Företaget anser att riskhantering och kontroll är en mycket viktig del av dess organisation och ledning.  Företaget har en helhetsstrategi för riskhantering som bygger på ståndpunkten att ingen risk eller kontroll kan hanteras ordentligt om de beaktas separat.  Företagets ledning har förbundit sig att upprätthålla ett robust ramverk för implementering och drift av välkontrollerade affärsprocesser.  Det övergripande ansvaret ligger hos styrelsen, men metoden kräver att alla medarbetare är involverade.

Följande sammanfattar de största riskerna som vi ser i våra verksamheter:

Kreditrisk

Kreditrisk definieras som den aktuella eller möjliga risken för vinster och kapital som härrör från motpartens oförmåga att uppfylla villkoren i eller prestera enligt avtal. Företaget löper kreditrisk med kontanter och värdepapper som förvaltas av tredje parts banker och förvaltare. Kreditexponeringar till tredje part står under överinsyn av kontrollfunktionen för efterlevnad och risk och effektiva processer finns på plats för att driva in företagets fordringar.

Operativ Risk

Operativa risker uppstår till följd av otillräckliga eller misslyckade interna processer, personer, system eller yttre händelser. Operativa risker inkluderar därmed IT, informationssäkerhet, entreprenadprojekt samt rätts-, bedrägeri- och efterlevnadsrisker. Som en del av Global Shares-koncernen har företaget processer på plats för att kompensera för de främsta riskerna. Rekrytering följer en robust process där varje potentiell kandidat genomgår rigorösa intervjuer. Interna processer är utformade och följs på ett sådant sätt att sannolikheten för att operativa risker eller potentiella operativ risker ska inträffa hålls till ett minimum. Starkt systemstöd och en beprövad kontinuitetsplan finns på plats för att förhindra systemfel.

Renommérisk

Företaget verkar inom gällande riktlinjer för efterlevnad och bolagsrätt. Till dags dato har alla potentiella renommérisker hanterats professionellt och effektivt.

Försäkringsrisk

Företaget har lämpligt försäkringsskydd och företaget anses inte ha någon väsentlig exponering för försäkringsrisk.

Marknadsrisk

Företaget handlar inte för egen räkning och är därför inte utsatt för skadliga marknadsrörelser.

Slutsats

Företaget har etablerat en intern process för kapitalutvärdering för att beräkna dess krav enligt pelare 2. Kapitalet förvaltas i enlighet med det rättsliga regelverket som gäller för företagets verksamhet och regelbundna kontroller och utvärderingar av tillräckligheten hos dessa minskar risken för insolvens i företagen. Styrelsen granskar och godkänner företagets ICAAP (intern process för kapitalutvärdering) minst en gång per år om inte ändringar i verksamheten antyder att den nuvarande nivån för de finansiella resurserna inte längre är adekvat, i vilket fall ytterligare översyn kommer att ske.

Per den 31 December 2015, och vid alla tidpunkter under året, efterlever och har företaget efterlevt Centralbankens lagstadgade kapitalkrav. Företagets kapitalposition per den 31 December 2015 var 147 000 EUR, vilket översteg kapitalkravet på 146 000 EUR.

Juni 2016