Vad händer med skatten på aktier för medarbetare vid företagsförvärv?

Vad händer med skatten på aktier för medarbetare vid företagsförvärv?

När ett företag köps upp av ett annat kan det vara en orolig tid för personalen. Det är naturligt att folk i den här situationen känner sig otrygga och undrar om deras jobb ens kommer att finnas kvar när köpet är klart. Den här osäkerheten gäller även för nuvarande aktieprogram för medarbetare i det företag som köps upp. Hur blir det med skatten på aktier?

Konsolidering är ett faktum och uppgifter från 2020 visar att värdet av globala sammanslagningar och förvärv för det året uppgick till 2,8 biljoner dollar. Detta var en minskning från föregående års 3,4 biljoner dollar, men den genomgående trenden under de senaste decennierna har varit att värdet på dessa affärer har stigit över tiden.

Vad händer med aktieprogram vid ett företagsförvärv?

När ett företag köper upp ett annat kan det förstnämnda använda sig av en rad tillvägagångssätt vad gäller aktieprogram för medarbetare. Flera faktorer spelar in, inte minst vilken typ av förmånsprogram som de anställda har och det köpande företagets allmänna inställning till aktieprogram. Beroende på dessa och andra faktorer kan utgången för deltagaren variera från det bästa till det värsta.

Det som händer med skatten på aktier efter ett företagsförvärv beror delvis på om dina optioner är intjänade (redan överförda till dig eller att du har rätten att köpa aktier till ett visst pris) eller inte intjänade (utlovade till dig, men inte helt intjänade än, på grund av olika skäl).

Vad händer med intjänade optioner under ett företagsförvärv?

Med intjänade optioner kommer det köpande företaget förmodligen att välja ett av tre handlingsalternativ:

1. Aktier/optioner kan lösas in:

I det här fallet löses alla aktier in mot kontanter. Det finns olika scenarier där den nya ägaren kan välja detta tillvägagångssätt. Om företaget exempelvis inte erbjuder ett aktieprogram till sina befintliga anställda, är det osannolikt att de skulle göra det för personalen i det förvärvade företaget.
I det här fallet löses aktier och optioner in mot kontanter och personalen kommer inte längre att äga aktier i företaget. Dessutom, om det köpande företaget inte planerar att behålla all personal i den verksamhet som förvärvas ligger det i deras intresse att lösa in dem som sägs upp.

2. Aktier/optioner kan tas över:

Det köpande företaget kan välja att överta värdet av intjänade optioner de ärver från företaget de förvärvat. I det här fallet fortsätter programmet som om ingenting hade hänt.

Deltagarna kan få välja att behålla sina optioner eller lösa in dem. Det kan passa de nya ägarna att använda det här tillvägagångssättet om de vill undvika att späda ut sina aktier.

3. Aktier/optioner kan ersättas:

Det här liknar alternativet ovan, men istället för att behålla det befintliga programmet kan det förvärvande företaget annullera det och erbjuda ett annat förmånsprogram enligt villkoren i deras aktieprogram.

Vad händer med ej intjänade optioner under ett företagsförvärv?

När det kommer till ej intjänade optioner under ett företagsförvärv kan de nya ägarna överväga alla alternativen ovan, men de kan också välja ett annat tillvägagångssätt. Dessa möjligheter omfattar:

1. Optioner kan annulleras:

Detta är det värsta som kan hända för deltagare i aktieprogram. Ett förvärvande företag är inte skyldigt att lösa in ej intjänade optioner och det kan välja att annullera eventuella utestående aktiebelöningar som inte tjänats in ännu.

Informerade kommentatorer betonar att detta inte är det mest troliga alternativet som nya ägare väljer. Även om det kan hända och har hänt förut, skulle annullering av optioner utan utbetalning av pengar bara komplicera relationen mellan de nya ägarna och den befintliga personalen, och bör därför undvikas.

2. Påskyndad inlösen:

Detta tillvägagångssätt påskyndar intjäningsprocessen och kan ligga utanför det övertagande företagets kontroll, eftersom det ursprungliga optionsavtalet kan ha en klausul där det står att en delvis eller fullständig påskyndad inlösen kan kommer att inträffa vid ett företagsförvärv.

Även om detta är till fördel för personalen, är det inte nödvändigtvis så bra för det förvärvande företaget. När optioner är fullt intjänade och kan lösas in, har företagets anställda färre incitament att stanna kvar och kommer att vara öppna för erbjudanden från andra företag. Detta kan komplicera vilken retentionsstrategi som helst.

Även om det kan finnas berättigade skäl när ett företag förvärvas av nya ägare, ligger det i allmänhet inte i deras intresse att annullera eller negativt påverka det befintliga aktieprogrammet för medarbetare och undvika skatt på aktierna. Om du vill veta mer om aktieprogram, skatt på aktier och hur vi kan hjälpa dig och dina medarbetare under ett företagsförvärv är du välkommen att kontakta oss genom att klicka här.

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.