Prestationsbaserade aktier (PSU)

Prestationsbaserade aktier (PSU)

Vad är prestationsbaserade aktier?

Prestationsbaserade aktier (performance based stocks, PSU på engelska) är en slags aktiebaserad kompensation med löfte från företaget att utfärda aktier åt anställda i framtiden när vissa milstolpar inom prestationer och service har uppnåtts. Inga aktier utfärdas när en PSU tilldelas.

Dessa villkor eller milstolpar baseras vanligtvis på börsutvecklingen eller andra företagsmål som vinst per aktie (earnings per share, EPS på engelska), total försäljning/totala intäkter eller hur nöjda kunderna är. Det finns också en trend där stora företag i USA allt mer kopplar mål för miljön, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) till chefers aktieersättning.

Varför skulle företag ge chefer prestationsbaserade utmärkelser?

Enligt en ny studie från Pearl Meyer, har prestationsbaserade utmärkelser stor betydelse för chefer, men andra medarbetare får inte denna typ av utmärkelse lika ofta. Inom börsnoterade företag får 71% av cheferna prestationsbaserade aktier, medan endast 23% av övriga medarbetare får dem.

Med dessa utmärkelser kan företag etablera specifika och relevanta mål åt chefer och därmed anpassa deras arbete till företagets resultat och aktieägarnas mål.

Genom att knyta dessa mål till ersättning för chefer, kan företag skapa incitament åt nyckelmedarbetare att använda sina färdigheter och erfarenheter till ökad framgång för företaget.

lti-award-vehicle-prevalence
(Source: Pearl Meyer Report on Executive Pay Summary 2023)

Hur fungerar prestationsbaserade aktier (PSU)?

Det här är den vanliga livscykeln för en prestationsbaserad utmärkelse:
Tilldelning ➜ Prestations- och serviceperioden upphör ➜ Intjäning ➜ Utbetalning/utdelning

När du blir tilldelad PSU:er behöver du först godkänna tilldelningen, vilket vanligtvis inte kostar någonting. I slutet av prestations- och serviceperioden intygas prestationsresultaten (för att bekräfta att prestationsmålen har uppfyllts) och sedan tjänas utmärkelsen in. När den tjänats in har du obegränsad rätt till den underliggande aktien.

Beroende på programmets regler kan intjäningsdatumet för den prestationsbaserade aktien vara:

  • i slutet av prestationsperioden
  • när prestationsresultaten intygas
  • det datum utmärkelsen betalas ut
  • ett annat datum

Utbetalningen av aktier och intjänandet kan inträffa samtidigt, enligt förklaringen ovan. Den kan också skjutas upp för en PSU. Vid utbetalningen får du ett visst antal aktier eller motsvarighet i kontanter beroende på hur väl du uppnått vissa prestationsmål.

Nu kan du också sälja, överföra eller behålla aktierna.

Exempel
Företaget delar ut 2{sp}000 PSU:er till dig som motsvarar 2000 aktier om företagets vinst per aktie (EPS) ökar med 30% kumulativt efter tre år. Om EPS-tillväxten motsvarar eller överskrider det maximala får du 200% av målet som är 4000 PSU:er. Om minimitröskeln inte uppnås delas ingen PSU ut.

EPS (vinst per aktie)UtbetalningsprocentPSU tilldelad
Minimum10%50%1,000
Mål30%100%2,000
Maximalt50%200%4,000

Hur beskattas prestationsbaserade aktier i USA?

Beskattning vid tilldelningen:

När du tilldelas PSU:er behöver du inte betala någon skatt.

Skatter när aktier delas ut:

PSU:er är skattepliktiga som inkomstskatt vid utdelningsdatumet. Tilldelningens rättvisa marknadsvärde (FMV) (minus det eventuella belopp som betalas för tilldelningen) beskattas som vanlig inkomst. Företaget måste också dra federala, delstatliga, lokala och FICA-skatter på samma beskattningsbara belopp.

Exempel:
Om vi håller oss till utbetalningsexemplet, låt oss anta att utmärkelser tilldelades dig utan kostnad och att du nådde en prestationsutbetalning på 100% efter tre år, vilket leder till 2000 aktier. När dessa aktier delas ut är utdelningens rättvisa marknadsvärde 50USD. Beskattningsbar normal inkomst: 50USD x 2000 aktier = 100000

Skatt vid försäljning:

När du sedan säljer aktierna kan aktiernas värdeökning som du fått från intjänade PSU:er vara beskattningsbara enligt kapitalvinstsatser (d.v.s. rättvist marknadsvärde minus aktiepriset vid intjäningen, multiplicerat med antalet sålda aktier).

Om du ägde aktierna i över ett år efter intjäningsdatumet bör kapitalvinsten kunna behandlas som långsiktig kapitalvinst, vilket vanligtvis har en lägre skattesats jämfört med vanlig inkomst.

Exempel:
Du beslutar dig för att sälja 1{sp}000 aktier när det rättvisa marknadsvärdet för utdelningen är 60 USD Kapitalvinst:(60–50 USD) x 1000 aktier = 10000 USD.

Se regel 105b-1 (endast i USA)

When selling your PSU, your status within the company could potentially expose you to insider trading liability as you may have been identified as having access to material non-public information (MNPI) about the company’s business.

Tack vare 10b5-1-planen ger den jakande försvar, vilket gör att företagets insiders – som styrelsemedlemmar, verkställande chefer och andra som eventuellt kan inneha MNPI – kan sälja och köpa företagets aktier utan att bryta mot några lagar om insiderhandel. Läs vår 105b-1 artikel för mer information.

Kontakta Global Shares

Medarbetare kan upptäcka att PSU:er fungerar väldigt annorlunda jämfört med andra typer av aktieersättningar. Det bästa är att kommunicera med dem under programmets hela livscykel. Några viktiga aspekter som kan kräva mer information är hur utbetalningen beräknas, när de förväntas få aktierna samt hur och när utmärkelsen beskattas med mera.

På Global Shares erbjuder vi administreringslösningar för prestationsbaserade aktier, samt anpassade kommunikationspaket, utformade för att spara dig tid och arbete. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig att fastställa bästa sättet för dig och dina medarbetare.

Alla fallstudier visas enbart för illustrationsändamål och är hypotetiska. Alla hänvisade namn är fiktiva. Information är inte ett garanti för framtida resultat.

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.